فرآیند تولید مشترک چیست؟
فرآیند تولید مشترک چیست؟

تصویری: فرآیند تولید مشترک چیست؟

تصویری: فرآیند تولید مشترک چیست؟
تصویری: گوشت آزمایشگاهی چیست و چگونه تولید می‌شود؟ کلیک 2023, نوامبر
Anonim

تولید مشترک هست یک فرایند تولید که دو یا بیشتر به دست می دهد محصولات همزمان. آ فرایند تولید می تواند به همراه داشته باشد محصولات و توسط- محصولات (مواد باقیمانده).

در این رابطه، فرآیند مشترک چیست؟

فرآیندهای مشترک تولید هستند فرآیندها که در آن ایجاد یک محصول باعث ایجاد محصولات دیگری نیز می شود. این هست یک روند که در آن یک ورودی چندین خروجی به دست می دهد. مشترک تولید فرآیندها در صنایع کشاورزی، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی رایج هستند.

متعاقباً سؤال این است که منظور از محصولات مشترک چیست؟ محصولات مشترک متعدد هستند محصولات تولید شده توسط یک فرآیند تولید واحد در همان زمان. اینها محصولات متمایز نشده متحمل شوند مفصل هزینه تا یک نقطه تقسیم، پس از آن هر یک تولید - محصول متحمل پردازش جداگانه می شود.

با در نظر گرفتن این موضوع، محصول مشترک در هزینه یابی فرآیند چیست؟

محصولات مشترک ممکن است به صورت دو یا بیشتر تعریف شود محصولات تولید شده به طور همزمان در یک روند ، هر کدام دارای ارزش قابل فروش به اندازه کافی بالا هستند که شایستگی شناسایی به عنوان اصلی را داشته باشند تولید - محصول به آنها را نمی توان جداگانه تولید کرد. پردازش یک ماده خاص ممکن است منجر به تولید دو یا چند ماده شود محصولات.

کدام نمونه از محصولات مشترک است؟

محصولات مشترک دو یا بیشتر هستند محصولات که در یک فرآیند تولید تولید می شوند. آنها را نمی توان به طور جداگانه تولید کرد و متمایز نشده است مفصل هزینه ها مثال ها از ملحق شدن محصولات شامل: شیر – کره، خامه، پنیر. نفت خام - سوخت، گاز، نفت سفید.

توصیه شده: