آزمایش میلگرام در مورد اطاعت از قدرت چه چیزی را نشان می دهد؟
آزمایش میلگرام در مورد اطاعت از قدرت چه چیزی را نشان می دهد؟

تصویری: آزمایش میلگرام در مورد اطاعت از قدرت چه چیزی را نشان می دهد؟

تصویری: آزمایش میلگرام در مورد اطاعت از قدرت چه چیزی را نشان می دهد؟
تصویری: آزمایش میلگرام - مطالعه شوک در مورد نتیجه گیری های اطاعت 2023, دسامبر
Anonim

این آزمایش میلگرام (فرزند پسر اطاعت از مرجعیت فیگور یک سری از روانشناسی اجتماعی بود آزمایش توسط استنلی روانشناس دانشگاه ییل انجام شد میلگرام به شرکت کنندگان به این باور رسیدند که به یک فرد غیر مرتبط کمک می کنند آزمایش ، که در آن آنها باید شوک الکتریکی را به یک "یادگیرنده" وارد می کردند.

به همین سادگی، مطالعات میلگرام در مورد اطاعت از قدرت چه چیزی را نشان داد؟

آزمایش شوک میلگرام او آزمایشی را با تمرکز بر درگیری بین انجام داد اطاعت از مرجعیت و وجدان شخصی میلگرام (1963) توجیهاتی را برای اعمال نسل کشی که توسط متهمان در محاکمات جنایی جنگ جهانی دوم و نورنبرگ ارائه شده بود، بررسی کرد.

همچنین بدانید، چرا آزمایش میلگرام اینقدر مهم است؟ چی میلگرام مطالعات اطاعت بیش از هر چیز نشان داد که قدرت محض فشار اجتماعی است. بلاس بیان می کند که میلگرام اطاعت آزمایش هستند مهم زیرا آنها چارچوب مرجعی برای نمونه های زندگی واقعی معاصر از اطاعت شدید و مخرب فراهم می کنند.

همچنین سوال این است که میلگرام از آزمایش خود چه نتیجه ای گرفت؟

استنلی میلگرام نتیجه گرفت اکثریت افراد به اطاعت از ارقام مرجع ادامه خواهند داد، حتی اگر افراد معتقد باشند که این اعمال برای شخص دیگری اشتباه یا مضر است.

فرضیه آزمایش میلگرام چه بود؟

پاسخ و توضیح: فرضیه میلگرام اطاعت آزمایش این بود که برخی از افراد دارای ویژگی هایی هستند که آنها را مستعد اطاعت از مرجعیت می کند، صرف نظر از این که این کار را انجام دهند

توصیه شده: