تاییدیه های بانکی چه تفاوتی با تاییدیه های مثبت حساب های دریافتنی دارد؟
تاییدیه های بانکی چه تفاوتی با تاییدیه های مثبت حساب های دریافتنی دارد؟

تصویری: تاییدیه های بانکی چه تفاوتی با تاییدیه های مثبت حساب های دریافتنی دارد؟

تصویری: تاییدیه های بانکی چه تفاوتی با تاییدیه های مثبت حساب های دریافتنی دارد؟
تصویری: حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی 2023, دسامبر
Anonim

تاییدیه های بانکی باید برای همه درخواست شود حساب های بانکی ، ولی تاییدیه های مثبت حساب های دریافتنی هستند معمولاً فقط برای نمونه ای از درخواست می شود حساب ها به اگر تاییدیه های بانکی هستند بازگردانده نشده اند، باید تا زمانی که حسابرس راضی شود، پیگیری شود به اطلاعات درخواستی چیست

علاوه بر این، تایید حساب های دریافتنی چیست؟

این تایید حساب های دریافتنی به این نامه ای است امضا شده توسط یک افسر شرکت (اما توسط حسابرس پست شده) به مشتریانی که توسط حسابرسان از شرکت انتخاب شده اند. حسابهای دریافتنی گزارش پیری

چگونه و چرا ممکن است حسابرسان استفاده از تاییدیه حساب های پرداختنی با تاییدیه های دریافتنی متفاوت باشد؟ این حسابرسان به ندرت استفاده کنید را تایید حساب های پرداختنی به جای تاییدیه های دریافتنی به زیرا اسنادی مانند فاکتورهای فروشنده، صورت‌حساب ماهانه فروشنده و پرداخت گزارش هایی که مجددا مورد بررسی قرار می گیرند توسط طرف های خارجی صادر می شود.

به همین ترتیب، مردم می پرسند، تفاوت بین تایید منفی و مثبت چیست؟

آ تایید منفی سندی است که توسط حسابرس برای مشتریان یک شرکت مشتری صادر می شود. آ تایید مثبت موردی است که در آن مشتری ملزم به ارسال سندی است که اطلاعات حساب ارسال شده توسط حسابرس را تأیید یا رد کند.

تاییدیه های بانکی چیست؟

تاییدیه بانکی هست حسابرسی روشی که توسط حسابرس برای آزمایش وجود، صحت و مالکیت انجام می شود بانک ها حساب و بانک موجودی موجودیت این روش معمولاً در دوره موقت انجام می شود حسابرسی به جای اینکه در مرحله تکمیل باشد.

توصیه شده: