چگونه هزینه معادل هر واحد را پیدا می کنید؟
چگونه هزینه معادل هر واحد را پیدا می کنید؟
Anonim

برای محاسبه هزینه هر واحد معادل ، کل را تقسیم می کنید هزینه ها متحمل شده (این شامل هزینه ها در شروع کار- که در -فرآیند موجودی و/یا هر گونه انتقالی- در هزینه ها ، به علاوه هزینه ها رخ داده در طول دوره) توسط تعداد واحدهای معادل.

با در نظر گرفتن این موضوع، چگونه واحدهای انتقال را محاسبه می کنید؟

معادل واحدها = تعداد فیزیکی واحدها × درصد تکمیل. واحدها تکمیل شد و منتقل شده است 100 درصد کامل هستند بنابراین معادل واحدها همان فیزیکی هستند واحدها به معادل واحدها = تعداد فیزیکی واحدها × درصد تکمیل.

علاوه بر این، چگونه واحدهای شروع شده را محاسبه می کنید؟ هزینه های واحدها شروع شد و تکمیل شده: معادل آن را می گیرید واحد محاسبه شده برای واحدها شروع شد و x هزینه هر معادل را تکمیل کرد واحد برای مواد، نیروی کار و سربار (یا تبدیل). مجموع این 3 هزینه خواهد بود واحدها تکمیل و منتقل می شود که به بهای تمام شده کالای ساخته شده نیز معروف است.

همچنین سوال این است که هزینه های انتقال را چگونه محاسبه می کنید؟

هزینه انتقالی به عنوان انباشته نیز نامیده می شود هزینه یک محصول زمانی که برای اولین بار به بخش تولید می رسد. واحد هزینه یک محصول با تقسیم کل تعیین می شود هزینه ها توسط خروجی آن بخش به بخش تولید شارژ می شود.

واحدهای معادل چیست؟

در حسابداری بهای تمام شده واحدهای معادل هستند واحدها در تولید ضربدر درصد آنها واحدها که کامل هستند (100 درصد) یا آنهایی که در حال انجام هستند. که همه چیز را پوشش می دهد. اگر یک واحد تکمیل و منتقل شده است، 100 درصد کامل است.

توصیه شده: