فروش اقساطی تماسی چیست؟
فروش اقساطی تماسی چیست؟
Anonim

فروش اقساطی به معامله ای که در آن حراجی قیمت در دو یا بیشتر پرداخت می شود اقساط بیش از دو سال یا بیشتر اگر فروش مالیات دهندگان می توانند با پرداخت مالیات هر سال فقط بر درآمدهای دریافتی در آن سال، گزارش چنین درآمدی را به سال های آینده موکول کنند.

در این خصوص بیع اقساطی قرارداد چیست؟

فروش اقساطی : یک شکل تامین مالی فروشنده خریدار و فروشنده وارد یک قرارداد اقساطی که در آن خریدار متعهد به پرداخت پیش پرداخت و پرداخت مابقی مبلغ می شود حراجی قیمت در طول یک سال فروشنده نیز موافقت می کند که سود پرداختی را بپردازد.

به همین ترتیب فروش اقساطی در حسابداری چیست؟ یک فروش اقساطی یک ترتیب تامین مالی است که در آن فروشنده به خریدار اجازه می دهد تا در یک دوره زمانی طولانی پرداخت کند. که در حسابداری ، شرایط " حراجی " و "درآمد" می توانند به جای هم استفاده شوند و اغلب به معنای مشابه هستند. درآمد لزوماً به معنای پول نقد و هزینه نیست.

با در نظر گرفتن این موضوع، چه چیزی به عنوان فروش اقساطی واجد شرایط است؟

به واجد شرایط فروش اقساطی : فروشنده ملک را به خریدار می فروشد که فروشنده حداقل یک وجه در یک سال پس از سال دریافت کند. فروش به مالیات دهندگان می توانند انتخاب کنند که از آن استفاده نکنند فروش اقساطی روش با درج تمام سودهای درآمد در سال فروش.

چه کسانی از فروش اقساطی سود می برند؟

فواید برای فروشنده شامل یک آسان سریع است فروش برای قیمت بالا ، درآمد با سود بالا ، امنیت سرمایه گذاری تضمین شده توسط ملک در حال فروش و تعویق مالیات بر سود در طول سالهای خریدار قسط پرداخت ها به فروشنده

توصیه شده: