رویکرد موقعیتی در مورد رهبران به ما چه می گوید؟
رویکرد موقعیتی در مورد رهبران به ما چه می گوید؟

تصویری: رویکرد موقعیتی در مورد رهبران به ما چه می گوید؟

تصویری: رویکرد موقعیتی در مورد رهبران به ما چه می گوید؟
تصویری: True Iran: The Global Jihad 2023, دسامبر
Anonim

رهبری موقعیتی به زمانی اشاره دارد که رهبر یا مدیر یک سازمان باید سبک خود را متناسب با سطح توسعه پیروان خود تنظیم کند است تلاش برای نفوذ با رهبری موقعیتی ، آی تی است تا رهبر برای تغییر سبک خود، نه پیرو برای انطباق با از رهبر سبک.

همچنین سوال این است که رویکرد موقعیتی به رهبری چیست؟

رهبری موقعیتی ® تطبیقی است رهبری سبک. این استراتژی تشویق می کند رهبران برای ارزیابی اعضای تیم خود، متغیرهای زیادی را در محل کار خود بسنجید و آن را انتخاب کنید رهبری سبکی که به بهترین وجه با اهداف و شرایط آنها مطابقت دارد. امروز رهبران دیگر نمی تواند تنها بر اساس قدرت موقعیتی رهبری کند.»

همچنین 3 ویژگی مهم تئوری موقعیتی رهبری چیست؟ 10 ویژگی رهبری موقعیتی

  • انعطاف پذیری ایده اساسی رهبری موقعیتی این است که چیزی به عنوان بهترین یا ثابت رهبری وجود ندارد.
  • با توجه به شرایط تغییر می کند.
  • کارگردانی.
  • مربیگری
  • شرکت می کند.
  • تفویض اختیار.
  • تمامیت.
  • شجاعت.

به همین ترتیب، این سوال مطرح می شود که چرا نظریه رهبری موقعیتی مهم است؟

این نظریه موقعیتی از رهبری به رهبرانی اشاره دارد که متفاوت را اتخاذ می کنند رهبری سبک ها با توجه به وضعیت و سطح توسعه اعضای تیم آنها. این یک راه موثر است رهبری زیرا با نیازهای تیم سازگار می شود و تعادل مفیدی را برای کل سازمان ایجاد می کند.

رویکرد موقعیتی چگونه کار می کند؟

این رویکرد موقعیتی شامل رهبران می شود که بتوانند بسته به نیازهای زیردستان خود را تطبیق دهند. این رویکرد نشان داده شده است موقعیتی مدل رهبری دوم که توسط هرسی و بلانچارد (Northouse، 2013) ایجاد شد. مشخصه آن توسط یک رهبر که از رفتارهای دستوری به جای رفتارهای حمایتی استفاده می کند.

توصیه شده: