فهرست مطالب:

مولفه های توسعه پایدار چیست؟
مولفه های توسعه پایدار چیست؟

تصویری: مولفه های توسعه پایدار چیست؟

تصویری: مولفه های توسعه پایدار چیست؟
تصویری: REC - توسعه پایدار چیست 2023, دسامبر
Anonim

این توسعه پایدار جامعه به سه عمده اشاره دارد اجزاء وجود انسان: اقتصادی، زیست محیطی و انسانی.

سپس، سه مولفه توسعه پایدار چیست؟

پایداری اغلب به عنوان برآوردن نیازهای حال بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای برآوردن نیازهای آنها تعریف می شود. این دارد سه اصلی ارکان: اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی. اینها سه به ستون ها به طور غیررسمی افراد، سیاره و سود گفته می شود.

همچنین ممکن است پرسیده شود که چهار مولفه پایداری چیست؟ این چهار رکن پایداری به عبارت پایداری به طور گسترده برای نشان دادن برنامه ها، ابتکارات و اقدامات با هدف حفظ یک منبع خاص استفاده می شود. با این حال، در واقع به آن اشاره دارد چهار حوزه های متمایز: انسانی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی - معروف به چهار رکن پایداری.

علاوه بر این، اجزای اصلی SDG چیست؟

17 هدف توسعه پایدار (SDGs) برای متحول کردن جهان ما:

  • هدف 1: بدون فقر.
  • هدف 2: صفر گرسنگی.
  • هدف 3: سلامت و تندرستی خوب.
  • هدف 4: آموزش با کیفیت.
  • هدف 5: برابری جنسیتی.
  • هدف 6: آب پاک و فاضلاب.
  • هدف 7: انرژی مقرون به صرفه و پاک.
  • هدف 8: کار شایسته و رشد اقتصادی.

مولفه های توسعه چیست؟

این اجزاء به طور کلی به سه عنصر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تقسیم می شوند.

توصیه شده: