متیل بنزوات قطبی است یا غیرقطبی؟
متیل بنزوات قطبی است یا غیرقطبی؟

تصویری: متیل بنزوات قطبی است یا غیرقطبی؟

تصویری: متیل بنزوات قطبی است یا غیرقطبی؟
تصویری: نیتراسیون متیل بنزوات و نیتراسیون برموبنزن 2023, دسامبر
Anonim

متیل بنزوات دارای یک استر (-CO2ر). ترتیب قطبیت از این گروه های عاملی به شرح زیر است: هیدروکربن های معطر < استر < هیدروکسیل < اسید کربوکسیلیک. این بدان معنی است که بی فنیل کمترین میزان است قطبی و ابتدا شسته می شود، در حالی که اسید بنزوئیک بیشترین میزان را دارد قطبی و آخرین شستشو خواهد شد.

بر این اساس، آیا متیل بنزوات در آب محلول است؟

متیل بنزوات یک استری با فرمول شیمیایی C6H5COOCH3 است. از تراکم متانول و بنزوئیک اسید به این مایع بی رنگ تا کمی زرد است که در آب نامحلول است، اما با اکثر حلال های آلی قابل اختلاط است.

علاوه بر این، چگونه متیل بنزوات را می‌سازید؟ در این آزمایش شما متیل بنزوات را آماده کنید با واکنش اسید بنزوئیک با متانول با استفاده از اسید سولفوریک به عنوان کاتالیزور. از آنجایی که این یک واکنش برگشت پذیر است، به تعادلی می رسد که با ثابت تعادل، Keq توصیف می شود.

در اینجا، ساختار متیل بنزوات چیست؟

C8H8O2

چگونه می توانیم متیل بنزوات را به اسید بنزوئیک تبدیل کنیم؟

این بسیار آسان است. اگر درمان می کنید بنزوئیک اسید با هیدروکسید سدیم به محلول خنثی تبدیل شده و سدیم حاصل را جدا کنید بنزوات ، و آن را با دنبال کنید متیل کلرید، کلرید سدیم اراده فرم و شما اراده دارند متیل بنزوات همچنین.

توصیه شده: