کد اخلاقی ADAA چیست؟
کد اخلاقی ADAA چیست؟

تصویری: کد اخلاقی ADAA چیست؟

تصویری: کد اخلاقی ADAA چیست؟
تصویری: نوسازی اخلاقی (اتیک) برای ترمیم فروپاشی اجتماعی 2023, دسامبر
Anonim

ADA کد دارای سه جزء اصلی است: اصول اخلاق ، کد رفتار حرفه ای و نظرات مشورتی پنج اصل اساسی وجود دارد که اساس ADA را تشکیل می دهد کد : خودمختاری بیمار، عدم شرارت، خیرخواهی، عدالت و راستی.

بنابراین، هدف ADAA چیست؟

ADAA نشان دهنده حرفه کمک دندانپزشکی و هدف این است که DA را وادار به گرفتن موقعیت های رهبری در دندانپزشکی سازمان یافته و ارتقاء حرفه کمک به دندانپزشکی در موضوعات آموزش، قانون گذاری، تایید صلاحیت، و فعالیت های حرفه ای است که ارائه خدمات دندانپزشکی با کیفیت را افزایش می دهد.

علاوه بر موارد فوق، پنج اصل اخلاق چیست؟ این پنج اصلی اصول اخلاق معمولاً عبارتند از: صداقت و رازداری. استقلال و رضایت آگاهانه. سود رسانی.

علاوه بر این، اصول کلیدی منشور اخلاقی چیست؟

این اصول اصلی اخلاقی از احسان (خوبی انجام دهید)، عدم شرارت (آسیب نرسانید)، خودمختاری (کنترل توسط فرد)، و عدالت (انصاف) بیان شده توسط Beauchamp و Childress.7 برای الف مهم هستند منشور اخلاقی.

منشور اخلاقی در تجارت چیست؟

آ منشور اخلاقی راهنمای اصولی است که برای کمک به انجام حرفه ای ها طراحی شده است کسب و کار صادقانه و با صداقت آ منشور اخلاقی همچنین به عنوان " کد اخلاقی "، ممکن است مناطقی مانند اخلاق کسب و کار ، آ کد کار حرفه ای و کارمند کد رفتار

توصیه شده: