چه کسی نظریه کارآمدی جمعی را پایه گذاری کرد؟
چه کسی نظریه کارآمدی جمعی را پایه گذاری کرد؟

تصویری: چه کسی نظریه کارآمدی جمعی را پایه گذاری کرد؟

تصویری: چه کسی نظریه کارآمدی جمعی را پایه گذاری کرد؟
تصویری: جلسه اول تارنمای دموکراسی با محمدرضا نیکفر: دموکراسی، نظریه و تاریخ 2023, سپتامبر
Anonim

زیربنای نظری برای اثربخشی جمعی محله از بسیاری از ادبیات و چندین محقق سرچشمه می گیرد، و ما در اینجا به دو رشته خاص اشاره می کنیم. اول، اثربخشی جمعی بر آن بنا می شود بندورا 1982 از روانشناسی اجتماعی، و بر چگونگی شکل دادن محیط به تصمیم گیری فردی تمرکز دارد.

با توجه به این موضوع، چه کسی اثربخشی جمعی را ایجاد کرد؟

بندورا نام این الگوی جالب در رفتار انسان را گذاشت. اثربخشی جمعی "، که او آن را به عنوان "باور مشترک یک گروه به توانایی مشترک آن برای سازماندهی و اجرای دوره های عمل مورد نیاز برای تولید سطوح معینی از دستیابی" تعریف کرد (بندورا، 1997، ص 477).

ثانیاً، کوئیزل کارآمدی جمعی چیست؟ اثربخشی جمعی به - احساس اعتماد متقابل، تمایل به مداخله در نظارت بر کودکان و حفظ نظم عمومی. - در همسایگی و روابط بین فردی گذرا سطحی و تلاش های غیر حمایتی در کنترل اجتماعی ضعیف و کمرنگ است.

به همین ترتیب ممکن است سوال شود که مفهوم کارآمدی جمعی چیست؟

در جامعه شناسی جرم و جنایت، اصطلاح اثربخشی جمعی به توانایی اعضای یک جامعه برای کنترل رفتار افراد و گروه های جامعه اشاره دارد. کنترل رفتار مردم به ساکنان جامعه اجازه می دهد تا یک محیط امن و منظم ایجاد کنند.

کارآیی جمعی چگونه اندازه گیری می شود؟

این اثربخشی جمعی مقیاس یک مقیاس 10 ماده ای از نوع لیکرت است که برای اندازه گرفتن “ اثربخشی جمعی به عنوان انسجام اجتماعی میان همسایگان همراه با تمایل آنها برای مداخله به نفع عمومی تعریف شده است.1.

توصیه شده: