فهرست مطالب:

رویکردهای مختلف IFR چیست؟
رویکردهای مختلف IFR چیست؟

تصویری: رویکردهای مختلف IFR چیست؟

تصویری: رویکردهای مختلف IFR چیست؟
تصویری: رویکردهای ابزاری - مقدمه 2023, نوامبر
Anonim

انواع رویکردها

  • دیداری رویکرد .
  • مخاطب رویکرد .
  • رویه های پرواز بصری نمودار (CVFP)
  • RNAV رویکرد .
  • ILS رویکرد .
  • VOR رویکرد .
  • NDB رویکرد .
  • رادار رویکرد .

به طور مشابه، ممکن است بپرسید، رویکردهای دقیق چیست؟

آ رویکرد دقیق یک ساز است رویکرد و فرود با استفاده از دقت، درستی هدایت جانبی و عمودی با حداقل های تعیین شده توسط دسته عملیات. کنترلر از نمایشگر PAR برای هدایت خلبان یا خدمه پرواز در مراحل پایانی فرود استفاده می کند و هدایت افقی و عمودی را ارائه می دهد.

چهار بخش یک رویکرد ابزار چیست؟ یک رویکرد ابزاری ممکن است به چهار بخش رویکرد تقسیم شود: اولیه، حد واسط , نهایی ، و رویکرد از دست رفته.

به این ترتیب رویکرد هواپیما چیست؟

یک نزدیک شدن هواپیما دسته بندی یک گروه بندی متمایز کننده است هواپیما بر اساس سرعتی که هواپیما نزدیک می شود یک باند برای فرود

تفاوت بین رویکردهای Y و Z چیست؟

گریس گیر! آنها متمایز کردن دو رویکردهای مختلف که در غیر این صورت همین نام را داشت. را ز , Y ، X زمانی استفاده می شود که رویکرد دارای شماره باند از حروف A، B، C برای دور زدن استفاده می شود نزدیک می شود (به عنوان مثال، VOR-A).

توصیه شده: