میانگین دوره تسویه مطالبات تجاری به چه معناست؟
میانگین دوره تسویه مطالبات تجاری به چه معناست؟
Anonim

متوسط دوره تسویه حساب به این میانگین زمان لازم است تا یک کسب و کار به طلبکاران خود پرداخت کند یا برای بدهکاران بدهی خود را بپردازند. متوسط دوره تسویه حساب برای طلبکاران = تجارت طلبکاران x 365 روز / خریدهای اعتباری. متوسط دوره تسویه حساب برای بدهکاران = بدهکاران تجاری x 365 روز / فروش اعتباری.

سپس، یک دوره جمع آوری متوسط خوب چقدر است؟

این متوسط دوره جمع آوری بنابراین، 36.5 روز خواهد بود - با توجه به اکثر شرکت ها، رقم بدی نیست جمع آوری طی 30 روز. وصول مطالبات خود به صورت نسبتاً کوتاه و معقول عادت زنانه زمان به شرکت زمان می دهد تا تعهدات خود را پرداخت کند.

همچنین نسبت گردش مالی قابل دریافت خوب چیست؟ میانگین حساب ها گردش مالی دریافتنی در روز 365 / 11.76 یا 31.04 روز خواهد بود. برای شرکت A ، مشتریان به طور متوسط 31 روز به پرداخت هزینه خود نیاز دارند مطالبات به اگر شرکت یک سیاست پرداخت 30 روزه برای مشتریان خود داشت، میانگین حساب ها گردش مالی دریافتنی نشان می دهد که به طور متوسط مشتریان یک روز دیر پرداخت می کنند.

علاوه بر این، میانگین دوره جمع آوری بالا چه چیزی را نشان می دهد؟

داشتن یک متوسط دوره جمع آوری بالاتر نشانگر چند مشکل احتمالی برای شرکت شما است. از نقطه نظر لجستیک، ممکن است منظور داشتن که کسب و کار شما نیاز به ارتباط بهتر با مشتریان در مورد بدهی های آنها و انتظارات شما از آنها دارد پرداخت به لایحه سخت گیرانه تر مجموعه ممکن است لازم باشد اقداماتی انجام شود.

نسبت جمع آوری خوب چقدر است؟

به عنوان مثال، یک شرکت دارای حساب های دریافتنی متوسط 1،000،000 دلار و فروش سالانه 6،000،000 دلار است. محاسبه میانگین آن دوره جمع آوری است: 1,000,000 دلار میانگین مطالبات ÷ (6,000,000 دلار فروش ÷365 روز) = 60.8 میانگین روز تا جمع آوری مطالبات

توصیه شده: