لابی به زبان ساده چیست؟
لابی به زبان ساده چیست؟

تصویری: لابی به زبان ساده چیست؟

تصویری: لابی به زبان ساده چیست؟
تصویری: کاپیتالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم به زبان ساده 2023, دسامبر
Anonim

لابی کردن تلاش برای متقاعد کردن دولت ها برای تصمیم گیری یا حمایت از چیزی است. لابی کردن می تواند توسط افراد مختلف، به تنهایی یا به صورت گروهی انجام شود. اغلب این کار توسط شرکت ها یا مشاغل بزرگ انجام می شود. گاهی اوقات به افراد شغل داده می شود لابی برای کسب و کارهای بزرگ این افراد نامیده می شوند لابی ها.

بر این اساس منظور شما از لابی گری چیست؟

لابی کردن هر گونه تلاش افراد یا گروه های ذینفع خصوصی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت؛ در اصل خود معنی این به تلاش برای تأثیرگذاری بر آرای قانونگذاران، عموماً در لابی خارج از مجلس قانونگذاری اشاره داشت. لابی کردن به نوعی در هر نظام سیاسی اجتناب ناپذیر است.

به همین ترتیب، مصداق لابی گری چیست؟ مثال ها از گروه های ذینفع که لابی یا کمپین برای تغییرات مطلوب سیاست عمومی شامل: ACLU - اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا - از بخش آنها در مورد مسائل قبل از کنگره بازدید کنید که ACLU دنبال می کند و لابی کردن بر. صندوق دفاع حقوقی حیوانات لیگ AntiDefamation با یهودستیزی مبارزه می کند.

بنابراین، لابیست به زبان ساده چیست؟

آ لابی گر کسی است که توسط یک تجارت یا دلیلی برای متقاعد کردن قانونگذاران برای حمایت از آن تجارت یا هدف استخدام شده است. لابیست ها برای جلب لطف سیاستمداران پول دریافت کنید. مثلا شرکت های نفتی ارسال می کنند لابی ها به واشنگتن برای تسهیل زندگی برای شرکت های نفتی.

لابی گری چیست و چگونه کار می کند؟

' لابی کردن (همچنین «لابی») نوعی حمایت است که به قصد تأثیرگذاری بر تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت توسط افراد یا معمولاً توسط گروه‌های لابی انجام می‌شود. این شامل تمام تلاش‌ها برای تأثیرگذاری بر قانون‌گذاران و مقامات، چه توسط قانون‌گذاران، مؤسسات یا گروه‌های سازمان‌یافته است.

توصیه شده: