فهرست مطالب:

چگونه یک عدد مختلط را در یک عدد کامل ضرب کنیم؟
چگونه یک عدد مختلط را در یک عدد کامل ضرب کنیم؟

تصویری: چگونه یک عدد مختلط را در یک عدد کامل ضرب کنیم؟

تصویری: چگونه یک عدد مختلط را در یک عدد کامل ضرب کنیم؟
تصویری: ریاضیات با آوا _ جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد صحیح 2023, سپتامبر
Anonim

ضرب یک عدد مختلط و یک عدد کامل

 1. این شماره های درهم به کسر نامناسب تبدیل می شود و عدد کامل به صورت کسری با مخرج نوشته می شود.
 2. ضرب از کسری ها انجام شده و در صورت نیاز ساده سازی انجام می شود.
 3. کسر حاصل به صورت a نوشته می شود شماره های درهم ساده ترین شکل

به همین سادگی، چگونه یک کسر مختلط را با یک عدد کامل ضرب می کنیم؟

مراحل

 1. کسرهای مخلوط را به کسرهای نامناسب تبدیل کنید. برای تغییر 1 کسر مختلط، مخرج را در عدد کامل ضرب کنید.
 2. اعداد کسرهای نامناسب را ضرب کنید.
 3. مخرج کسرهای نامناسب را ضرب کنید.
 4. در صورت امکان پاسخ را به کسر مختلط تبدیل کنید.
 5. در صورت امکان بیشتر ساده کنید.

همچنین ممکن است سؤال شود، چگونه یک کسر مختلط را در یک کسری ضرب می‌کنید؟ در اینجا مراحل ضرب اعداد مختلط آمده است .

 1. هر عدد را به کسری نامناسب تغییر دهید.
 2. در صورت امکان ساده کنید.
 3. صورت ها و سپس مخرج ها را ضرب کنید.
 4. پاسخ را با کمترین عبارات بیان کنید
 5. بررسی کنید تا مطمئن شوید که پاسخ منطقی است.

با توجه به این، چگونه یک عدد مختلط را در یک عدد ضرب می کنید؟

به ضرب اعداد مختلط ، با تبدیل هرکدام شروع کنید شماره های درهم به نامناسب کسر . سپس، تکثیر کردن کسرهای نامناسب با هم با استفاده از بزرگترین عامل مشترک، پاسخ خود را به کمترین عبارات کاهش دهید. در نهایت پاسخ خود را به a تبدیل کنید شماره های درهم .

چگونه کسرهای نامناسب را ضرب می کنید؟

اگر شما می خواهید تکثیر کردن دو عدد مختلط یا الف کسر و یک عدد مختلط، می توانید دوباره هر عدد مختلط را به صورت یک بازنویسی کنید کسر نامناسب . بنابراین، به تکثیر کردن دو عدد مختلط، هر کدام را به صورت یک بازنویسی کنید کسر نامناسب و سپس تکثیر کردن مثل همیشه. تکثیر کردن شمارنده ها و تکثیر کردن مخرج و ساده کردن.

توصیه شده: