متدولوژی های کیفیت چیست؟
متدولوژی های کیفیت چیست؟

تصویری: متدولوژی های کیفیت چیست؟

تصویری: متدولوژی های کیفیت چیست؟
تصویری: The difference between quality control and quality assurance| تفاوت کنترل کیفیت و تضمین کیفیت 2023, دسامبر
Anonim

انواعی از روش شناسی ها برای بهبود فرآیند در دسترس هستند. اینها عبارتند از شش سیگما، مدیریت ناب، ناب شش سیگما، مدیریت چابک، مهندسی مجدد، توتال کیفیت مدیریت، به موقع، کایزن، برنامه ریزی هوشین، پوکا-یوکا، طراحی آزمایش ها و تعالی فرآیند.

علاوه بر این، روش های کیفی چیست؟

کیفیت کنترل مواد و روش ها . کیفیت اطمینان: این روش فعالیت هایی مانند توسعه، طراحی، تولید، خدمات و تولید را پوشش می دهد کیفیت تضمین همچنین می تواند زمینه های مدیریت تولید، بازرسی، مواد، مونتاژ، خدمات و سایر زمینه های مرتبط با کیفیت از محصول یا خدمات

علاوه بر موارد فوق، چهار عنصر اصلی کیفیت چیست؟ کیفیت از طریق چرخه حیات پروژه چهار جزء اصلی فرآیند مدیریت کیفیت، کیفیت هستند برنامه ریزی ، تضمین کیفیت، کنترل کیفیت و بهبود مستمر

همچنین بدانید کدام تکنیک ها کیفیت را بهبود می بخشد؟

  • برنامه ریزی انجام مطالعه عمل. بهبودهای بالقوه کیفیت را معرفی و آزمایش کنید.
  • ناب/شش سیگما. حذف ضایعات و هدایت مجدد منابع برای کیفیت.
  • محک زدن عملکرد بهبود کیفیت را از طریق عملکرد هدایت کنید.
  • تجزیه و تحلیل اثرات
  • نقشه برداری فرآیند
  • کنترل فرآیند آماری.
  • تحلیل علل ریشه ای.
  • ابزار های ارتباطی.

متدولوژی های شش سیگما چیست؟

به طور عمده دو وجود دارد روش شناسی ها از شش سیگما یعنی DMAIC و DMADV. DMAIC یک داده محور است روش شناسی شش سیگما برای بهبود محصولات موجود و فرآیندها به DMAIC روش شناسی شامل پنج مرحله است: D - تعریف، M - اندازه گیری، A - تجزیه و تحلیل، I - بهبود، C - کنترل.

توصیه شده: